Články

likvidácia spoločnosti

Oplatí sa začať s likvidáciu Vašej firmy ešte do konca roku 2016?

Parlament schválil novelu zákona o dani z príjmov, ktorá okrem iného zaviedla novú daň z likvidačného zostatku vo výške 7%.

V súčasnosti sa z likvidačného zostatku neplatí zdravotný odvod, takže všetko, čo vo firme ostatne po likvidácii, si rozdelia spoločníci. Po novom sa však z likvidačného zostatku bude platiť daň vo výške 7 %, a to bez akéhokoľvek stropu, tzn. z celej sumy, ktorá vyplynie z likvidácie.

Príklad: Vo firme bolo základné imanie  5 000 €, nie je tam aktuálne už žiadny majetok ani žiadne záväzky, v pokladni ostala hotovosť vo výške 80 000 €.  Ak firma vstúpi do likvidácie do konca roka 2016, z likvidačného zostatku, ktorým je 80 000 €, nebude platiť ani zdravotné odvody ani daň, tzn. celá suma bude rozdelená medzi spoločníkov.  Ak firma vstúpi do likvidácie až v roku 2017, z likvidačného zostatku po odpočítaní základného imania bude musieť zraziť daň 7%, tzn. štátu zaplatí zrážkovú daň 5 250 €.

Ako je možné sa zdaneniu likvidačného zostatku vyhnúť?

Ak najneskôr do 31.12.2016 rozhodnete o vstupe Vašej firmy do likvidácie, vyplatenie likvidačného zostatku nebude podliehať dani. Zároveň nebudete platiť ani odvody na zdravotné poistenie. K samotnému ukončeniu likvidácie firmy môže dôjsť v priebehu roku 2017 alebo neskôr. Rozhodujúcim je teda deň začatia likvidácie firmy, tzn. dátum, kedy bude podpis na rozhodnutí o vstupe do likvidácie osvedčený, musí byť najneskôr 31.12.2016.   

Čo je potrebné spraviť, aby Vaša firma stihla vstúpiť do likvidácie?

Kontaktujte nás a my Vám vypracujeme všetky dokumenty potrebné na vstup Vašej spoločnosti do likvidácie do 24 h a prevedieme Vás všetkými úskaliami likvidácie.

Ponuku našich služieb pri likvidácii si môžete pozrieť TU.

 

Autor: JUDR. Lucia Semančínová, Mgr. et Mgr. Michal Bezák 

likvidácia spoločnosti

Daňové licencie platia naďalej, Ústavný súd ich nepovažuje za protiústavné.

Ústavný súd SR na neverejnom zasadaní pléna dňa 4. novembra 2015 nevyhovel skupine 35 poslancov NR SR, ktorá žiadala, aby vydal nález, že daňové licencie nie sú v súlade s Ústavou SR a Listinou základných práv a slobôd.  Odlišné stanovisko k odôvodneniu nálezu pripojil sudca Ladislav Orosz.

Skupina 35 poslancov NR SR ešte v marci 2014 žiadala Ústavný súd SR, aby preskúmal, či daňové licencie pre právnické osoby, ktoré sú daňovníci povinní uhradiť bez ohľadu na dosiahnutý zisk alebo dokonca stratu, sú v súlade s Ústavou SR a Listinou základných práv a slobôd, nakoľko negatívne ovplyvňujú právo podnikať, ktoré je zakotvené v Ústave SR. Podľa navrhovateľov právnické osoby, ktoré v príslušnom zdaňovacom období vykážu stratu, budú povinné aj napriek strate zaplatiť daňovú licenciu – minimálnu daň vo výške od 480 € do 2880 €, čím sa ich ekonomická situácia ešte zhorší a v konečnom dôsledku to môže byť likvidačné.  Daňové licencie budú mať aj negatívny vplyv na novozaložené právnické osoby, ktoré v prvých rokoch činnosti vykazujú väčšinou stratu a nie zisk.

Navrhovatelia poukazovali na to, že napadnutá právna úprava nenapĺňa zásadu proporcionality a primeranosti. Obmedzuje aj hospodársku súťaž, keďže sa daňové licencie týkajú len podnikateľov – právnických osôb a táto právna úprava nijako neobmedzuje podnikateľov – fyzické osoby.

Daňové licencie tak ostávajú naďalej v platnosti a každá právnická osoba – podnikateľ (najmä spoločnosti s ručením obmedzeným), ktorá za rok 2015 bude v strate alebo jej daňová povinnosť bude nižšia ako stanovená výška minimálnej dane, bude povinná aj v tomto roku odviesť štátu daňovú licenciu minimálne vo výške 480 €. Od daňovej licencie sú oslobodené firmy v prvom roku podnikania a firmy v likvidácii alebo konkurze.

 

 

Autor: JUDr. Lucia Semančínová

 

Zdroj: http://portal.concourt.sk/plugins/servlet/get/attachment/page/ts_data/Tl_info_68_15_dan_licencie.pdf