Podáme návrh na zrušenie spoločnosti súdom a jej ex offo výmaz z obchodného registra.

Súd rozhodne o zrušení spoločnosti a ex offo výmaze z obchodného registra, ak

 • sa v príslušnom kalendárnom roku nekonalo valné zhromaždenie alebo ak v čase dlhšom ako tri mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti,
 • spoločnosť stratí oprávnenie na podnikanie,
 • zaniknú predpoklady ustanovené zákonom na vznik spoločnosti,
 • spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond podľa ObZ,
 • spoločnosť porušuje povinnosť vykonávať činnosť, ktorú môže vykonávať len pomocou oprávnených osôb,
 • spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe,
 • spoločnosť nespĺňa podmienky určené pre sídlo spoločnosti, napr. jej zanikla nájomná zmluva na sídlo alebo prestala byť vlastníkom danej nehnuteľnosti.

Súd rozhoduje o zrušení spoločnosti z vlastného podnetu, na návrh štátneho orgánu alebo na základe podnetu od osoby, ktorá osvedči právny záujem.

Ex offo výmaz spoločnosti z obchodného registra je určite najlacnejším a najjednoduchším riešením zrušenia spoločnosti, pretože všetky potrebné úkony urobí vlastne súd. Zároveň je však takéto zrušenie najdlhšie. Súd totiž nemá na zrušenie spoločnosti žiadne lehoty, preto môže trvať aj roky. Okrem toho, v prípade, že súd zistí, že spoločnosť má majetok, nariadi jeho likvidáciu a vymenuje likvidátora, pričom to môže byť štatutárny orgán alebo spoločník. Spoločnosť sa tak dostane do procesu riadnej likvidácie a až po jej skončení súd ex offo vymaže spoločnosť z obchodného registra.

 • Služba zrušenie spoločnosti ex offo súdom zahŕňa

  • Vypracovanie podania na súd na vydanie rozhodnutia o zrušení spoločnosti a následný ex offo výmaz z obchodného registra
  • Poradenstvo počas celého procesu zrušenia spoločnosti
 • Cena

  od 250 € * 

  *cena závisí od stavu spoločnosti (majetok, záväzky, pohľadávky, a pod.) a v každom prípade sa stanoví individuálne

Výhody/nevýhody ex offo výmazu

+ jednoduchý a lacný spôsob zrušenia spoločnosti

- zdĺhavý proces – zrušenie môže trvať aj roky, počas ktorých budete musieť platiť licenčné poplatky

Ak máte záujem o zrušenie spoločnosti ex offo súdom, neváhajte nás kontaktovať.