Zrealizujeme pre Vás zníženie základného imania už za 200 €.

Zníženie základného imania je komplikovaná zmena v spoločnosti, preto Vám odporúčame nepúšťať sa do nej ale zveriť ju do rúk odborníkom. Zníženie základného imania je napríklad potrebné zverejniť dvakrát po sebe s minimálne 30 dňovým odstupom v obchodnom vestníku, aby si veritelia mohli prihlásiť svoje pohľadávky. K zníženiu nesmie dôjsť skôr, ako nebudú pohľadávky splnené alebo dostatočne zabezpečené. Základné imanie však nesmie klesnúť pod zákonnú hranicu (s.r.o. 5 000€, a.s. 25 000 €).

 • Služba zníženie základného imania zahŕňa

  • Odborné poradenstvo pri znížení základného imania
  • Vypracovanie všetkých relevantných dokumentov (zápisnica z valného zhromaždenia,  úplné znenie spoločenskej zmluvy, …)
  • Zverejnenie oznámenia o znížení základného imania v obchodnom vestníku
  • Zaplatenie správnych a súdnych poplatkov
  • Vykonanie zápisu zmeny v obchodnom registri
  • Oznámenie zmeny na daňovom úrade
  • Odovzdanie Vám nového výpisu z obchodného registra a ostatnej dokumentácie
 • Cena

  200 € (vrátane súdnych a správnych poplatkov)

  Cena nezahŕňa poplatok za overenie podpisov u notára alebo na matrike.

Potrebujete znížiť základné imanie Vašej firmy?