Zrealizujeme zmenu obchodného mena za 120 € už za 5 pracovných dní.

Pri zmene obchodného mena treba dbať na to, aby nové obchodné meno Vašej spoločnosti nebolo zameniteľné s obchodným menom už existujúcej firmy, pretože registrový súd by takéto meno nezapísal. Na rozlíšenie obchodných mien nestačí použiť medzeru, pomlčku, bodku či iný znak, je potrebné vybrať iné meno či pridať ďalšie písmeno alebo slovo. Nové obchodné meno sa tiež nemôže zhodovať s registrovanou ochrannou známkou.

 • Služba zmena obchodného mena zahŕňa

  • Odborné poradenstvo týkajúce za zmeny obchodného mena (preverenie, či Vami navrhovaný názov nevyvoláva nebezpečenstvo zámeny, preverenie dostupnosti domény na navrhovaný názov a pod.)
  • Vypracovanie všetkých relevantných dokumentov
  • Zaplatenie správnych a súdnych poplatkov
  • Ohlásenie na živnostenský úrad
  • Vykonanie zápisu zmeny v obchodnom registri
  • Oznámenie zmeny na daňovom úrade vrátane výmeny preukazu o pridelení DIČ
  • Odovzdanie nového výpisu z obchodného registra a ostatnej dokumentácie
 • Cena

  120 € (vrátane súdnych a správnych poplatkov)

  Cena nezahŕňa poplatok za overenie podpisov u notára alebo na matrike.

Náš tip!

Zmenu obchodného mena firmy je potrebné oznámiť aj na Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne vrátane Vašich obchodných partnerov .

Potrebujete zmeniť obchodný názov Vašej firmy?