bezpečnostný projekt

Registrácia informačných systémov osobných údajov sa zmenila na oznamovaciu povinnosť.

Novela zákona o ochrane osobných údajov účinná od 15. apríla 2014 zrušila registráciu informačných systémov osobných údajov a nahradila ju ich oznámením. V princípe však ide len o zmenu názvoslovia, z obsahového hľadiska došlo len ku kozmetickým úpravám.

Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na všetky informačné systémy, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami spracúvania, okrem tých informačných systémov,

  • ktoré podliehajú povinnosti osobitnej registrácie,
  • kde bola poverená zodpovedná osoba,
  • ktoré obsahujú osobné údaje o členstve osôb v občianskom združení alebo odborovej organizácii, ak tieto osobné údaje spracúvajú a využívajú výlučne pre svoju vnútornú potrebu, alebo obsahujú osobné údaje o náboženskej viere osôb združených v štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ak tieto osobné údaje spracúva cirkev alebo náboženská spoločnosť a využíva ich výlučne pre svoju vnútornú potrebu, alebo obsahujú osobné údaje o členstve osôb v politickej strane alebo v politickom hnutí, ktoré sú ich členmi, ak tieto osobné údaje spracúva politická strana alebo politické hnutie a využíva ich výlučne pre svoju vnútornú potrebu,
  • v ktorých sa spracúvajú osobné údaje na základe zákonov, priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Nové: Ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účely ochrany práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, najmä osobné údaje spracúvané v rámci ochrany majetku, finančných alebo iných záujmov prevádzkovateľa a osobné údaje spracúvané na zabezpečenie bezpečnosti prevádzkovateľa prostredníctvom kamier alebo obdobných systémov, tento informačný systém podlieha oznamovacej povinnosti vždy, bez ohľadu na to, či prevádzkovateľ má poverenú zodpovednú osobu alebo nie. Úrad môže rozhodnúť, že tento informačný systém podlieha osobitnej registrácii.

Informačný systém sa oznamuje Úradu písomne, elektronicky alebo prostredníctvom elektronického formulára.

Obsah oznámenia je prakticky rovnaký ako bol obsah registrácie, tzn. identifikácia informačného systému a spracovateľských operácií. Nové: Rozdiel je v tom, že po novom sa k oznámeniu neprikladajú žiadne ďalšie dokumenty. V prípade, keď oznámenie informačného systému vykonáva zástupca prevádzkovateľa (napr. advokátska kancelária), je potrebné k oznámeniu priložiť plnomocentvo.

Nové: Oznámenie informačného systému nepodlieha poplatku.

Nové: Ak oznámenie spĺňa všetky predpísané náležitosti, Úrad pridelí informačnému systému identifikačné číslo. V opačnom prípade Úrad vyzve prevádzkovateľa na odstránenie nedostatkov. Pokiaľ prevádzkovateľ neodstráni nedostatky v určenej lehote, Úrad nepridelí identifikačné číslo a na podané oznámenie sa neprihliada. Potvrdenie o splnení oznamovacej povinností vydáva Úrad len na žiadosť prevádzkovateľa.

Úrad vydal aj príkladný zoznam informačných systémov osobných údajov, na ktoré sa vzťahuje oznamovacia povinnosť:

IS Marketing - podpora predaja, marketingové ponuky, newsletter, informácie o produktoch a novinkách

IS Vernostný program - poskytovanie zliav, bonusov, vernostné programy

IS Správa bytov - správa vlastníkov bytov a nebytových priestorov spoločenstvom alebo správcom

IS E-shop - nákup a predaj tovaru cez internet, vrátane jeho doručenia klientovi

IS Realitná činnosť - činnosť realitnej kancelárie (zmluvy a predzmluvné vzťahy)

IS Cestovná kancelária - uzatváranie zmlúv o obstaraní zájazdu

IS Školenia a kurzy - zabezpečovanie vzdelávacích aktivít

IS Inzercia - poskytovanie inzertných služieb

IS Záložňa - uzatvorenie   zmluvného vzťahu na účely založenia hnuteľného majetku

IS darovacie zmluvy – poskytovanie darov (napr. občianskym združeniam, neziskovým organizáciám)

IS pôžičky – poskytovanie úverov a pôžičiek nebankovým spôsobom z vlastných finančných zdrojov

IS Spotrebiteľská súťaž - organizovanie spotrebiteľských súťaží

 

Pozn. Prevádzkovatelia, ktorí registrovali svoje informačné systémy do 14. apríla 2014, nemajú povinnosť Úradu opätovne tieto informačné systémy oznamovať.

 

Potrebujete oznámiť Vaše informačné systémy alebo chcete riešiť ochranu osobných údajov vo Vašej organizácii komplexne? Vyberte si z našich ponúkaných služieb v oblasti ochrany osobných údajov alebo nás priamo kontaktujte na tel. č. 0917 523 986 alebo e-mailom: lucia.semancinova@firemne-poradenstvo.sk.

 

Autor:  JUDr. Lucia Semančínová