(1) Úrad môže uložiť pokutu od 300 eur do 3 000 eur prevádzkovateľovi, ktorý

a) nezabezpečil správnosť a aktuálnosť osobných údajov,

b) neoznámil zistené nedostatky tretím stranám  alebo nevie pri kontrole preukázať úradu, že upustenie od oznámenia tretím stranám bolo dôvodné, alebo prijal oznámenie ako tretia strana a nevykonal opatrenia v rozsahu a spôsobom podľa § 18 ods. 2,

c) nesplnil alebo porušil povinnosť hodnoverne preukázať vyhotovenie záznamu poučenia oprávnených osôb,

d) nesplnil alebo porušil povinnosť vyhotoviť poverenie zodpovednej osoby,

e) nesplnil alebo porušil oznamovaciu povinnosť poverenia zodpovednej osoby na úrad,,

f) nesplnil alebo porušil povinnosť ukončenia poverenia zodpovednej osoby,

g) nevykonal oznámenie o obmedzení práv dotknutej osoby podľa § 30,

h) nesplnil alebo porušil povinnosť oznámiť informačný systém pred začatím spracovávania osobných údajov,

i) nesplnil alebo porušil povinnosť oznámenia zmien v oznámení informačného systému alebo osobitnej registrácii,

j) nesplnil alebo porušil povinnosť vedenia evidencie informačného systému , alebo

k) nesplnil alebo porušil povinnosť sprístupniť údaje z evidencie.

 

(2) Úrad môže uložiť pokutu od 1 000 eur do 50 000 eur prevádzkovateľovi, ktorý

a) nesplnil alebo porušil niektorú z povinností základných zásad spracúvania osobných údajov podľa § 5 až 7 a 9 až 12,

b) pri výbere a poverovaní sprostredkovateľa nesplnil alebo porušil niektorú z povinností podľa § 8 ods. 2 až 5,

c) pri získavaní osobných údajov nesplnil alebo porušil niektorú z povinností podľa § 15,

d) nesplnil alebo porušil niektorú z povinností likvidácie osobných údajov podľa § 17,

e) nesplnil alebo porušil niektorú z povinností bezpečnosti spracúvania osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 3 a § 20,

f) nesplnil alebo porušil niektorú z povinností upravujúcich poučenie oprávnených osôb,

g) pri výkone dohľadu nad ochranou osobných údajov nesplnil alebo porušil niektorú z povinností podľa § 23 ods. 2 a 5 až 7 a § 25 ods. 1,

h) pri vybavovaní žiadosti dotknutej osoby nesplnil alebo porušil niektorú z povinností podľa § 28 a § 29.

 

(3) Úrad uloží pokutu od 1 000 eur do 200 000 eur prevádzkovateľovi, ktorý

a) nesplnil alebo porušil povinnosť poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa na základe písomnej zmluvy,

b) pri spracúvaní osobitnej kategórie osobných údajov nesplnil alebo porušil niektorú z povinností podľa § 13 a § 14,

c) nesplnil alebo porušil povinnosť mať vypracovaný bezpečnostný projekt,

d) nevykonal prenos osobných údajov do tretích krajín podľa § 31 alebo nesplnil, alebo porušil niektorú z podmienok podľa § 31 a § 32 ods. 2, 3 a 4, alebo

e) nesplnil alebo porušil povinnosť osobitnej registrácie informačného systému podľa § 37 a 38, § 39 ods. 5 a ods. 6 druhej vety.

 

(4) Úrad môže uložiť pokutu od 300 eur do 3 000 eur sprostredkovateľovi, ktorý

a) nezabezpečil správnosť a aktuálnosť osobných údajov,

b) neoznámil zistené nedostatky tretím stranám alebo nevie pri kontrole preukázať úradu, že upustenie od oznámenia tretím stranám bolo dôvodné, alebo prijal oznámenie ako tretia strana a nevykonal opatrenia v rozsahu a spôsobom podľa § 18 ods. 2,

c) nesplnil alebo porušil povinnosť hodnoverne preukázať vyhotovenie záznamu poučenia oprávnených osôb,

d) nesplnil alebo porušil povinnosť vyhotoviť poverenie zodpovednej osoby,

e) nesplnil alebo porušil oznamovaciu povinnosť,

f) nesplnil alebo porušil povinnosť ukončenia poverenia zodpovednej osoby,

g) nevykonal oznámenie o obmedzení práv dotknutej osoby.

 

(5) Úrad môže uložiť pokutu od 1 000 eur do 50 000 eur sprostredkovateľovi, ktorý

a) nesplnil alebo porušil niektorú z povinností základných zásad spracúvania osobných údajov podľa § 5 ods. 1, § 6 ods. 2 písm. c) až i), § 6 ods. 4,

b) nesplnil alebo porušil povinnosť sprostredkovateľa oznámiť dotknutým osobám spracovávanie ich osobných údajov v menej prevádzkovateľa,

c) pri získavaní osobných údajov nesplnil alebo porušil niektorú z povinností podľa § 15,

d) nesplnil alebo porušil niektorú z povinností likvidácie osobných údajov podľa § 17,

e) nesplnil alebo porušil niektorú z povinností bezpečnosti spracúvania osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 3 a § 20,

f) nesplnil alebo porušil niektorú z povinností upravujúcich poučenie oprávnených osôb,

g) pri výkone dohľadu nad ochranou osobných údajov nesplnil alebo porušil niektorú z povinností podľa § 23 ods. 2 a 5 až 7 a § 25 ods. 1,

h) pri vybavovaní žiadosti dotknutej osoby nesplnil alebo porušil niektorú z povinností podľa § 28 a § 29.

 

(6) Úrad uloží pokutu od 1 000 eur do 200 000 eur sprostredkovateľovi, ktorý 

a) nesplnil alebo porušil povinnosť mať vypracovaný bezpečnostný projekt, alebo

b) nevykonal prenos osobných údajov do tretích krajín, alebo nesplnil alebo porušil niektorú z podmienok podľa § 31 a § 32 ods. 2, 3 a 4.

 

(7) Úrad môže uložiť pokutu od 150 eur do 2 000 eur tomu, kto

a) poskytne osobné údaje ktoré sú získané od inej ako fyzickej osoby a spracovávane v informačnom systéme bez súhlasu dotknutej osoby; to neplatí pre prevádzkovateľa a sprostredkovateľa,

b) poskytne nepravdivé osobné údaje podľa,

c) nepostupoval v súlade s technickými, organizačnými alebo personálnymi opatreniami prijatými prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom podľa § 19 a § 20,

d) poruší povinnosť mlčanlivosti o osobných údajoch alebo

e) neposkytol úradu požadovanú súčinnosť pri výkone dozoru podľa tohto zákona.

 

(8) Úrad môže uložiť prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi poriadkovú pokutu

a) do 1 000 eur, ak nezabezpečí primerané podmienky na výkon kontroly,

b) do 10 000 eur ak marí výkon kontroly požadovaný podľa § 57 písm. b),

c) do 20 000 eur, ak oznam určený na zverejnenie podľa § 71 v hromadných informačných prostriedkoch nezverejnil vôbec alebo nezverejnil včas, alebo nezverejnil v určenej forme, alebo v určenom hromadnom informačnom prostriedku, alebo nedodržal určený obsah tohto oznamu, a to opakovane až do splnenia povinnosti,

d) do 30 000 eur, ak nevykonal opatrenia uložené v rozhodnutí podľa § 65 ods. 1, 2 alebo úrad v určenej lehote včas neinformoval.