likvidácia spoločnosti

Daňové licencie platia naďalej, Ústavný súd ich nepovažuje za protiústavné.

Ústavný súd SR na neverejnom zasadaní pléna dňa 4. novembra 2015 nevyhovel skupine 35 poslancov NR SR, ktorá žiadala, aby vydal nález, že daňové licencie nie sú v súlade s Ústavou SR a Listinou základných práv a slobôd.  Odlišné stanovisko k odôvodneniu nálezu pripojil sudca Ladislav Orosz.

Skupina 35 poslancov NR SR ešte v marci 2014 žiadala Ústavný súd SR, aby preskúmal, či daňové licencie pre právnické osoby, ktoré sú daňovníci povinní uhradiť bez ohľadu na dosiahnutý zisk alebo dokonca stratu, sú v súlade s Ústavou SR a Listinou základných práv a slobôd, nakoľko negatívne ovplyvňujú právo podnikať, ktoré je zakotvené v Ústave SR. Podľa navrhovateľov právnické osoby, ktoré v príslušnom zdaňovacom období vykážu stratu, budú povinné aj napriek strate zaplatiť daňovú licenciu – minimálnu daň vo výške od 480 € do 2880 €, čím sa ich ekonomická situácia ešte zhorší a v konečnom dôsledku to môže byť likvidačné.  Daňové licencie budú mať aj negatívny vplyv na novozaložené právnické osoby, ktoré v prvých rokoch činnosti vykazujú väčšinou stratu a nie zisk.

Navrhovatelia poukazovali na to, že napadnutá právna úprava nenapĺňa zásadu proporcionality a primeranosti. Obmedzuje aj hospodársku súťaž, keďže sa daňové licencie týkajú len podnikateľov – právnických osôb a táto právna úprava nijako neobmedzuje podnikateľov – fyzické osoby.

Daňové licencie tak ostávajú naďalej v platnosti a každá právnická osoba – podnikateľ (najmä spoločnosti s ručením obmedzeným), ktorá za rok 2015 bude v strate alebo jej daňová povinnosť bude nižšia ako stanovená výška minimálnej dane, bude povinná aj v tomto roku odviesť štátu daňovú licenciu minimálne vo výške 480 €. Od daňovej licencie sú oslobodené firmy v prvom roku podnikania a firmy v likvidácii alebo konkurze.

 

 

Autor: JUDr. Lucia Semančínová

 

Zdroj: http://portal.concourt.sk/plugins/servlet/get/attachment/page/ts_data/Tl_info_68_15_dan_licencie.pdf