daňová licencia 2014  likvidácia

Daňová licencia za rok 2014

Čo je to daňová licencia?

Daňové licencie zaviedla novela zákona o dani z príjmov účinná od 1.1.2014, pričom prvýkrát sa budú licencie platiť v daňovom priznaní v roku 2015 za zdaňovacie obdobie roka 2014. Daňovou licenciou je minimálna daň, ktorú bude platiť daňovník, ktorého daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako stanovená výška licencie alebo daňovník, ktorý vykázal daňovú stratu. Subjekty si však budú môcť zaplatenú daňovú licenciu započítať, a to v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch.

Daňová licencia je splatná za príslušné zdaňovacie obdobie v lehote na podanie daňového priznania, tzn. zväčša do 31. marca príslušného roka.

Výška daňovej licencie

  • 480 EUR pre neplatcov DPH s ročným obratom do 500.000 EUR,
  • 960 EUR pre platiteľov DPH s ročným obratom do 500.000 EUR,
  • 2 880 EUR pre subjekty, ktorých obrat je viac ako 500.000 EUR.

Daňovníkovi, ktorý zamestnáva v priemere 20 % zamestnancov so zdravotným postihnutím v pomere  k celkovému priemernému počtu zamestnancov podľa údajov Štatistického úradu SR, sa daňová licencia znižuje na polovicu.

Za zdaňovacie obdobie kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov sa výška daňovej licencie vypočíta pomerne.

Výnimky z platenia daňovej licencie

  • Daňovú licenciu neplatí daňovník, ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie v ktorom vznikol, okrem prípadu kedy je daňovník právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie.

Zjednodušene, za prvý rok svojej existencie daňovník nemusí platiť daňovú licenciu. Neplatí to však v prípadoch zlúčenia alebo splynutia.

  • Daňovú licenciu neplatia subjekty, ktoré prevádzkujú chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, verejné obchodné spoločnosti a subjekty, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania.

Napríklad záujmové združenia, občianske združenia, profesijné komory, politické strany či politické hnutia, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, obce, vysoké školy či rozpočtové a príspevkové organizácie, a pod.

  • Subjekty, ktoré sú v likvidácii alebo v konkurze.

Daňovník za celé obdobie, kým sa nachádza v likvidácii, to znamená za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína dňom vstupu do likvidácie a končí sa dňom skončenia likvidácie, neplatí daňovú licenciu. To isté platí aj pre konkurz.

Zároveň daňovník, ktorý sa zrušuje s likvidáciou alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz v priebehu kalendárneho roka 2014, neplatí daňovú licenciu za zdaňovacie obdobie, ktoré končí dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie alebo dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu. To znamená, že keď spoločnosť vstúpi do likvidácie do 31.12.2014, za rok 2014 nebude platiť daňovú licenciu. Ak by ale spoločnosť vstúpila do likvidácie až v roku 2015, musela by zaplatiť daňovú licenciu za celý rok 2014 a alikvótnu časť licencie (min. 40 € za mesiac) za rok  2015 až do dňa, ktorý predchádza vstupu spoločnosti do likvidácie.

Spoločnosť sa zrušuje a vstupuje do likvidácie na základe rozhodnutia spoločníkov alebo orgánu spoločnosti o zrušení spoločnosti, a to odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté alebo odo dňa uvedeného v rozhodnutí. Následne sa vstup do likvidácie zapíše aj do obchodného registra.

Ak vlastníte spoločnosť, nevykonávate s ňou žiadnu, resp. len minimálnu ekonomickú činnosť a nechcete za ňu platiť daňovú licenciu za rok 2014, začnite s jej likvidáciou do 31.12.2014. Príprava spoločnosti na jej zrušenie a vstup do likvidácie však určitý čas trvá (napr. minimálne toľko dní, koľko je potrebných na zvolanie valného zhromaždenia), preto vám odporúčame pustiť sa do toho čím skôr, najlepšie hneď. My vám pomôžeme. Pripravíme pre Vás všetky potrebné dokumenty na zrušenie vašej firmy a jej vstup do likvidácie, podáme návrh na zápis likvidácie do obchodného registra a zaplatíme za vás súdny poplatok, a to len za akciovú cenu 149 €. Ak si naše služby objednáte do 30.11.2014, garantujeme Vám, že vstup do likvidácie stihnete do konca roka 2014 a nebudete musieť platiť daňovú licenciu. Viac o našej ponuke si prečítajte tu alebo nás priamo kontaktujte na tel. č. 0917 523 986 alebo e-mailom na office@firemne-poradenstvo.sk.

 

Autor: JUDr. Lucia Semančínová