daňová licencia 2014 likvidácia

Daňová licencia za rok 2014

Čo je to daňová licencia?

Daňové licencie zaviedla novela zákona o dani z príjmov účinná od 1.1.2014, pričom prvýkrát sa budú licencie platiť v daňovom priznaní v roku 2015 za zdaňovacie obdobie roka 2014. Daňovou licenciou je minimálna daň, ktorú bude platiť daňovník, ktorého daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako stanovená výška licencie alebo daňovník, ktorý vykázal daňovú stratu. Subjekty si však budú môcť zaplatenú daňovú licenciu započítať, a to v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch.

Daňová licencia je splatná za príslušné zdaňovacie obdobie v lehote na podanie daňového priznania, tzn. zväčša do 31. marca príslušného roka.

Výška daňovej licencie

 • 480 EUR pre neplatcov DPH s ročným obratom do 500.000 EUR,
 • 960 EUR pre platiteľov DPH s ročným obratom do 500.000 EUR,
 • 2 880 EUR pre subjekty, ktorých obrat je viac ako 500.000 EUR.

Daňovníkovi, ktorý zamestnáva v priemere 20 % zamestnancov so zdravotným postihnutím v pomere  k celkovému priemernému počtu zamestnancov podľa údajov Štatistického úradu SR, sa daňová licencia znižuje na polovicu.

Za zdaňovacie obdobie kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov sa výška daňovej licencie vypočíta pomerne.

Výnimky z platenia daňovej licencie

 • Daňovú licenciu neplatí daňovník, ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie v ktorom vznikol, okrem prípadu kedy je daňovník právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie.

Zjednodušene, za prvý rok svojej existencie daňovník nemusí platiť daňovú licenciu. Neplatí to však v prípadoch zlúčenia alebo splynutia.

 • Daňovú licenciu neplatia subjekty, ktoré prevádzkujú chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, verejné obchodné spoločnosti a subjekty, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania.

Napríklad záujmové združenia, občianske združenia, profesijné komory, politické strany či politické hnutia, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, obce, vysoké školy či rozpočtové a príspevkové organizácie, a pod.

 • Subjekty, ktoré sú v likvidácii alebo v konkurze.

Daňovník za celé obdobie, kým sa nachádza v likvidácii, to znamená za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína dňom vstupu do likvidácie a končí sa dňom skončenia likvidácie, neplatí daňovú licenciu. To isté platí aj pre konkurz.

Zároveň daňovník, ktorý sa zrušuje s likvidáciou alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz v priebehu kalendárneho roka 2014, neplatí daňovú licenciu za zdaňovacie obdobie, ktoré končí dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie alebo dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu. To znamená, že keď spoločnosť vstúpi do likvidácie do 31.12.2014, za rok 2014 nebude platiť daňovú licenciu. Ak by ale spoločnosť vstúpila do likvidácie až v roku 2015, musela by zaplatiť daňovú licenciu za celý rok 2014 a alikvótnu časť licencie (min. 40 € za mesiac) za rok  2015 až do dňa, ktorý predchádza vstupu spoločnosti do likvidácie.

Spoločnosť sa zrušuje a vstupuje do likvidácie na základe rozhodnutia spoločníkov alebo orgánu spoločnosti o zrušení spoločnosti, a to odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté alebo odo dňa uvedeného v rozhodnutí. Následne sa vstup do likvidácie zapíše aj do obchodného registra.

Ak vlastníte spoločnosť, nevykonávate s ňou žiadnu, resp. len minimálnu ekonomickú činnosť a nechcete za ňu platiť daňovú licenciu za rok 2014, začnite s jej likvidáciou do 31.12.2014. Príprava spoločnosti na jej zrušenie a vstup do likvidácie však určitý čas trvá (napr. minimálne toľko dní, koľko je potrebných na zvolanie valného zhromaždenia), preto vám odporúčame pustiť sa do toho čím skôr, najlepšie hneď. My vám pomôžeme. Pripravíme pre Vás všetky potrebné dokumenty na zrušenie vašej firmy a jej vstup do likvidácie, podáme návrh na zápis likvidácie do obchodného registra a zaplatíme za vás súdny poplatok, a to len za akciovú cenu 149 €. Ak si naše služby objednáte do 30.11.2014, garantujeme Vám, že vstup do likvidácie stihnete do konca roka 2014 a nebudete musieť platiť daňovú licenciu. Viac o našej ponuke si prečítajte tu alebo nás priamo kontaktujte na tel. č. 0917 523 986 alebo e-mailom na office@firemne-poradenstvo.sk.

 

Autor: JUDr. Lucia Semančínová

Likvidácia sro

Najdôležitejšie zmeny v ochrane osobných údajov

Problematiku ochrany osobných údajov upravuje zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ten bol upravený novelou zákona o ochrane osobných údajov, ktorá bude účinná od 15. apríla 2014.

1. Zrušenie Bezpečnostnej smernice

Po novom organizácia, ktorá spracúva osobné údaje v informačnom systéme, ktorý

 • nie je prepojený na verejne prístupnú počítačovú sieť (internet) bez ohľadu na to, či sú v ňom spracúvané osobitné kategórie osobných údajov (napr. rodné číslo) alebo
 • je prepojený s verejne prístupnou počítačovou sieťou (internet) a zároveň nespracúva osobitné kategórie osobných údajov,

je povinná na zdokumentovanie bezpečnostných opatrení na ochranu osobných údajov mať spracovanú len základnú bezpečnostnú dokumentáciu – bezpečnostné opatrenia

Povinnosť mať vypracovaný bezpečnostný projekt pre organizácie, ktoré spracúvajú osobitnú kategóriu osobných údajov (citlivé údaje ako rodné číslo, zdravotný údaj a pod.) v počítačoch prepojených s verejne prístupnou počítačovou sieťou (internet) alebo spracúvajú osobné údaje v informačnom systéme, ktorý slúži na zabezpečenie verejného záujmu, platí rovnako ako doposiaľ.

2. Zodpovedná osoba

 • Inštitút zodpovednej osoby sa stáva fakultatívnym, tzn. že prevádzkovateľ môže ale nemusí poveriť výkonom dohľadu nad spracúvaním osobných údajov zodpovednú osobu, a to bez ohľadu na počet oprávnených osôb. Ak zodpovednú osobu nepoverí, musí svoje informačné systémy oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov.
 • Po novom môže byť zodpovednou osobou aj štatutárny orgán.
 • Bolo zrušené povinné „bonzáctvo“ zodpovednej osoby.
 • Už nebude možné zodpovednej osobe uložiť pokutu.

3. Oznamovacia povinnosť informačných systémov

 • Bola zrušená registrácia informačných systémov a nahradená len oznamovacou povinnosťou, tzn. že Úrad na ochranu osobných údajov nebude rozhodovať o registrácii, ale prevádzkovateľ informačný systém len oznámi.
 • Oznámenie môže byť urobené aj prostredníctvom elektronického formulára. Úrad zároveň vydá príkladný zoznam informačných systémov, ktoré podliehajú oznamovacej povinnosti.
 • Zároveň došlo k zrušeniu poplatkovej povinnosti za registráciu a oznámenie je bezplatné.

4. Následky nesplnenia povinností a zníženie pokút

V prípade, že Úrad na ochranu osobných údajov zistí porušenie zákona, podľa novely zákona o ochrane osobných údajov bude môcť pri menej závažných porušeniach zvážiť či pokutu uloží alebo nie. Obligatórne bude pokuta ukladaná len pri závažných porušeniach, napr. chýbajúci bezpečnostný projekt alebo nevykonanie osobitnej registrácie. Pokuty môžu byť ukladané v rozmedzí od 300 do 200 000 €, a to aj opakovane.

Ďalšie zmeny, ktoré prináša novela zákona o ochrane osobných údajov si môžete prečítať v našom článku Ochrana osobných údajov bude pre firmy od 15. apríla lacnejšia.

Nakoľko je problematika ochrany osobných údajov napriek novele zákona o ochrane osobných údajov dosť komplikovaná, odporúčame  Vám zveriť jej riešenie vo Vašej organizácii do rúk odborníkom a dať si navrhnúť bezpečnostné opatrenia a vypracovať bezpečnostnú dokumentáciu na mieru Vašej firme.

bezpečnostný projekt

Registrácia informačných systémov osobných údajov sa zmenila na oznamovaciu povinnosť.

Novela zákona o ochrane osobných údajov účinná od 15. apríla 2014 zrušila registráciu informačných systémov osobných údajov a nahradila ju ich oznámením. V princípe však ide len o zmenu názvoslovia, z obsahového hľadiska došlo len ku kozmetickým úpravám.

Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na všetky informačné systémy, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami spracúvania, okrem tých informačných systémov,

 • ktoré podliehajú povinnosti osobitnej registrácie,
 • kde bola poverená zodpovedná osoba,
 • ktoré obsahujú osobné údaje o členstve osôb v občianskom združení alebo odborovej organizácii, ak tieto osobné údaje spracúvajú a využívajú výlučne pre svoju vnútornú potrebu, alebo obsahujú osobné údaje o náboženskej viere osôb združených v štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ak tieto osobné údaje spracúva cirkev alebo náboženská spoločnosť a využíva ich výlučne pre svoju vnútornú potrebu, alebo obsahujú osobné údaje o členstve osôb v politickej strane alebo v politickom hnutí, ktoré sú ich členmi, ak tieto osobné údaje spracúva politická strana alebo politické hnutie a využíva ich výlučne pre svoju vnútornú potrebu,
 • v ktorých sa spracúvajú osobné údaje na základe zákonov, priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Nové: Ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účely ochrany práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, najmä osobné údaje spracúvané v rámci ochrany majetku, finančných alebo iných záujmov prevádzkovateľa a osobné údaje spracúvané na zabezpečenie bezpečnosti prevádzkovateľa prostredníctvom kamier alebo obdobných systémov, tento informačný systém podlieha oznamovacej povinnosti vždy, bez ohľadu na to, či prevádzkovateľ má poverenú zodpovednú osobu alebo nie. Úrad môže rozhodnúť, že tento informačný systém podlieha osobitnej registrácii.

Informačný systém sa oznamuje Úradu písomne, elektronicky alebo prostredníctvom elektronického formulára.

Obsah oznámenia je prakticky rovnaký ako bol obsah registrácie, tzn. identifikácia informačného systému a spracovateľských operácií. Nové: Rozdiel je v tom, že po novom sa k oznámeniu neprikladajú žiadne ďalšie dokumenty. V prípade, keď oznámenie informačného systému vykonáva zástupca prevádzkovateľa (napr. advokátska kancelária), je potrebné k oznámeniu priložiť plnomocentvo.

Nové: Oznámenie informačného systému nepodlieha poplatku.

Nové: Ak oznámenie spĺňa všetky predpísané náležitosti, Úrad pridelí informačnému systému identifikačné číslo. V opačnom prípade Úrad vyzve prevádzkovateľa na odstránenie nedostatkov. Pokiaľ prevádzkovateľ neodstráni nedostatky v určenej lehote, Úrad nepridelí identifikačné číslo a na podané oznámenie sa neprihliada. Potvrdenie o splnení oznamovacej povinností vydáva Úrad len na žiadosť prevádzkovateľa.

Úrad vydal aj príkladný zoznam informačných systémov osobných údajov, na ktoré sa vzťahuje oznamovacia povinnosť:

IS Marketing - podpora predaja, marketingové ponuky, newsletter, informácie o produktoch a novinkách

IS Vernostný program - poskytovanie zliav, bonusov, vernostné programy

IS Správa bytov - správa vlastníkov bytov a nebytových priestorov spoločenstvom alebo správcom

IS E-shop - nákup a predaj tovaru cez internet, vrátane jeho doručenia klientovi

IS Realitná činnosť - činnosť realitnej kancelárie (zmluvy a predzmluvné vzťahy)

IS Cestovná kancelária - uzatváranie zmlúv o obstaraní zájazdu

IS Školenia a kurzy - zabezpečovanie vzdelávacích aktivít

IS Inzercia - poskytovanie inzertných služieb

IS Záložňa - uzatvorenie   zmluvného vzťahu na účely založenia hnuteľného majetku

IS darovacie zmluvy – poskytovanie darov (napr. občianskym združeniam, neziskovým organizáciám)

IS pôžičky – poskytovanie úverov a pôžičiek nebankovým spôsobom z vlastných finančných zdrojov

IS Spotrebiteľská súťaž - organizovanie spotrebiteľských súťaží

 

Pozn. Prevádzkovatelia, ktorí registrovali svoje informačné systémy do 14. apríla 2014, nemajú povinnosť Úradu opätovne tieto informačné systémy oznamovať.

 

Potrebujete oznámiť Vaše informačné systémy alebo chcete riešiť ochranu osobných údajov vo Vašej organizácii komplexne? Vyberte si z našich ponúkaných služieb v oblasti ochrany osobných údajov alebo nás priamo kontaktujte na tel. č. 0917 523 986 alebo e-mailom: lucia.semancinova@firemne-poradenstvo.sk.

 

Autor:  JUDr. Lucia Semančínová

Zrušenie spoločností (likvidácia, fúzia, predaj s.r.o.), Zmeny v spoločnosti

Ochrana osobných údajov bude pre firmy od 15. apríla lacnejšia.

Novela zákona o ochrane osobných údajov znižuje pokuty, ruší povinnosť vypracovať bezpečnostnú smernicu či povinnosť poveriť zodpovednú osobu a ruší sa aj registrácia informačných systémov. Po novom budú mať prevádzkovatelia menej papierovačiek, zodpovednosť im však ostáva.

Poslanci Národnej rady SR vo štvrtok 3. apríla schválili novelu zákona o ochrane osobných údajov, a to expresne rýchlo. Ráno ju prezident vrátil do parlamentu a večer už bola opätovne schválená. „Byrokratický nezmysel desaťročia“, ako zákon nazývajú podnikatelia, dostal teda niekoľko kozmetických úprav.

Dňa 15. apríla 2014 nadobudne účinnosť zákon č. 84/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Prehľad zmien, ktoré prináša novela zákona o ochrane osobných údajov.

Oprávnenou osobou, tzn. osobou, ktorá spracúva osobné údaje, už nemusí byť len zamestnanec v trvalom pracovnom pomere ale aj dohodár či zamestnanec v inom pracovnoprávnom vzťahu s prevádzkovateľom.

 1. Ruší sa povinnosť sprostredkovateľa upozorniť prevádzkovateľa na možné porušenia zákona a v prípade nevykonania nápravy jeho „udanie“ na Úrad na ochranu osobných údajov a zároveň sa ruší spoluzodpovednosť sprostredkovateľa v prípade, ak by takéto upozornenie nevykonal.
 2. Na monitoring priestorov prevádzkovateľa kamerovým systémom na zabezpečenie jeho majetku alebo finančných záujmov nebude potrebný súhlas dotknutých osôb; na základe výhrady prezidenta Gašparoviča bola novela upravená tak, že je zakázané bez súhlasu zamestnancov ich monitorovanie pre posúdenie ich pracovného výkonu či efektivity a pre tzv. whistleblowing.
 3. Kopírovanie či skenovanie dokladov bez súhlasu dotknutej osoby bude možné bez obmedzenia v rámci pracovnoprávnych a obdobných vzťahov.
 4. Zo zákona bol vypustený inštitút bezpečnostnej smernice. Po novom prevádzkovateľ, ktorý spracúva bežné osobné údaje v počítači prepojenom s internetom alebo spracúva citlivé údaje (napr. rodné číslo, zdravotné údaje) v počítači, ktorý nie je pripojený k internetu, nepotrebuje mať vypracovanú bezpečnostnú smernicu ale stačí mu základná bezpečnostná dokumentácia.
 5. Poučenie oprávnenej osoby bude výrazne jednoduchšie a hlavne nemusí byť v písomnej forme, stačí ho urobiť aj elektronicky.
 6. Inštitút zodpovednej osoby sa stáva fakultatívnym, tzn. že prevádzkovateľ môže ale nemusí poveriť výkonom dohľadu nad spracúvaním osobných údajov zodpovednú osobu, a to bez ohľadu na počet oprávnených osôb. Ak zodpovednú osobu nepoverí, musí svoje informačné systémy oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov. Po novom môže byť zodpovednou osobou aj štatutárny orgán. Zároveň bolo zrušené povinné „bonzáctvo“ zodpovednej osoby a rovnako nebude možné zodpovednej osobe uložiť pokutu.
 7. Bola zrušená registrácia informačných systémov a nahradená len oznamovacou povinnosťou, tzn. že Úrad na ochranu osobných údajov nebude rozhodovať o registrácii, ale prevádzkovateľ informačný systém len oznámi. Oznámenie môže byť urobené aj prostredníctvom elektronického formulára. Úrad zároveň vydá príkladmy zoznam informačných systémov, ktoré podliehajú oznamovacej povinnosti. Zároveň došlo k zrušeniu poplatkovej povinnosti za registráciu a oznámenie je bezplatné.
 8. Došlo k zmene systému ukladania pokút a k zníženiu ich hornej hranice na maximálne 200 000 €. Pri menej závažných porušeniach zákona budú pokuty ukladané len fakultatívne. Povinne úrad uloží pokutu len v prípade závažného porušenia, napr. v prípade neexistencie bezpečnostného projektu, neexistencie písomnej zmluvy so sprostredkovateľom či nevykonaní osobitnej registrácie. Zároveň boli zrušené pokuty pre oprávnené osoby a pre zodpovedné osoby.
 9. Prechodné ustanovenia určili lehotu na zladenie vzťahu so sprostredkovateľom až do júna 2015.

 

Autor: JUDr. Lucia Semančínová